leadermarkaantekempen

Wat is LEADER?

WAT IS LEADER?

WAT IS LEADER?

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling en een methode van samenwerken van onderuit (bottom-up) georchestreerd en dit specifiek voor actoren op het platteland.

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Dévelopment de l'Economie Rurale". Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van ter plaatse.

De LEADER-methodiek wordt toegepast door een zogenaamde Plaatselijke Groep (PG). Dit is een soort jury die beslist over het toekennen van subsidies aan plattelandsprojecten. Voor de MarkAante Kempen bestaat deze PG uit 40 leden. De Plaatselijke Groep-leden komen deels uit lokale overheden van de deelnemende gemeenten en uit het plaatselijke verenigingsleven. Maar ook mensen uit het middenveld, de landbouwsector, natuurverenigingen en geïntresseerde burgers maken deel uit van deze groep.

LEADER-gebied MarkAante Kempen is erkend voor de periode 2008-2013. Tijdens deze periode kunnen goedgekeurde projecten rekenen op Europese, Vlaamse en Provinciale steun en middelen.

Kernwoorden van LEADER:
-PLATTELANDSONTWIKKELING (in de brede zin van het woord)
-GEBIEDSGERICHT (de 10 Noordkempische gemeenten van het gebied)
-BOTTOM-UP (ideeën groeien van onderuit)
-PARTNERSHIPS (aanzetten tot samenwerking van verschillende actoren)
-INNOVATIEF (vernieuwende plattelandsideeën in de ruime zin van het woord)
-GEÏNTEGREERD (verschillende plattelandsthema's worden samengebracht)
-NETWERK EN SOCIALE COHESIE GEBIED
-LOKAAL GEFINANCIERD
-EXPERIMENTEEL EN GEDURFD